Κίνητρα για επενδυτικά σχέδια στον κλάδο υδατοκαλλιέργειας

Την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» μπορούν να διεκδικήσουν οι υδατοκαλλιεργητές της χώρας. Τα δύο μέτρα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 56.825.447 ευρώ εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) και αποσκοπούν στην ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας μέσω παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού των μονάδων, μέσω αγοράς εξοπλισμού ή και επέκτασης των δραστηριοτήτων τους.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης για το μέτρο 3.2.2 ανέρχεται στα 53.742.114 ευρώ και σύμφωνα με την πρόσκληση, οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να σχετίζονται με τις εξής παρεμβάσεις:

Remaining Time-0:00

Fullscreen

Mute

Παραγωγικότητα: Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.

Διαφοροποίηση: Αφορά τη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.

Εκσυγχρονισμός: Αφορά τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Υγεία των ζώων: Αφορά τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.

Ποιότητα των προϊόντων: Αφορά επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

Αποκατάσταση: Αφορά την αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.

Συμπληρωματικές δραστηριότητες: Αφορά τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Αντίστοιχα, ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης για το μέτρο 4.2.4 ανέρχεται στα 3.083.333 ευρώ και οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αφορούν:

Ενεργειακή απόδοση: Αφορά επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Αφορά επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, οι στόχοι των μέτρων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως:

  • Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.
  • Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/ αποκελύφωσης οστρακοειδών.
  • Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.
  • Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.
  • Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.
  • Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι των δύο δράσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς αυτοδιοίκησης και λοιπές οργανώσεις, καθώς επίσης και ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση έργου και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος του. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζονται τα δύο έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης. Και τα δύο μέτρα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που κυμαίνεται από 30% έως 100% ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, την περιοχή υλοποίησης του έργου καθώς και την κατηγορία του δικαιούχου (δημόσιος φορέας, επιχείρηση, ένωση παραγωγών κ.ο.κ.). Το υπόλοιπο μη επιδοτούμενο μέρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού καλύπτεται από τον φορέα ως ιδιωτική συμμετοχή.

Η ένταση της ενίσχυσης διαφοροποιείται αναλόγως του μεγέθους των επιχειρήσεων, της χωροθέτησης των Πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» και της κατηγορίας του δικαιούχου. Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται: τα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, τα νησιά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου), η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας), οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας), η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας), τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων), η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία και η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης), οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί και οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας), οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου), η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας) και οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους έως 10/1/2018, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων, που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

πηγη: www.naftemporiki.gr