Προσλήψεις στο Δημόσιο: 441 θέσεις σε ΔΕΗ, νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ μέσω ΑΣΕΠ

Οι προσλήψεις αφορούν σε συνολικά 11 φορείς του Δημοσίου. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας αφορούν σε άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ωστόσο αναζητούνται εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

ΔΕΗ
Πρόσληψη 62 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας:

4ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), (ΚΩΔ. 500), Δ.Α.Υ.Π./Δ.Ε.Η., ΑΘΗΝΑ

4ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), (ΚΩΔ. 501), Δ.Π.Ν.Ε./Δ.Ε.Η., ΑΘΗΝΑ

42ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), (ΚΩΔ. 502), Δ.Π.Α./Δ.Ε.Η., ΑΘΗΝΑ

12ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), (ΚΩΔ. 503), Δ.Π.Α./Δ.Ε.Η., ΑΘΗΝΑ

Τα προσληφθέντα άτομα θα απασχοληθούν, σε Υπηρεσιακές Μονάδες των πιο πάνω Διευθύνσεων και σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες Γραμματειακής υποστήριξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε απλό φάκελο Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ.), στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε., Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πωλήσεων, Τομέας Λειτουργικής Υποστήριξης, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ.κ. Διγενόπουλου Δημήτριου ή Φολτοπούλου Παναγιώτας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται στην υποβολή μίας (1) και μόνο αίτησης και για μία (1) και μόνο κατηγορία προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-11-2018 έως και 22-11-2018

Πανεπιστημιακό Γ. Ν. Έβρου-Ν.Μ. Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Πρόσληψη 139 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας με 6ωρη & 5νθήμερη απασχόληση:

100ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαριστές-τριες), Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Έβρου

12ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Πλύντες-τριες), Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Έβρου

12ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων), Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Έβρου

15ΥΕ Φύλακες-Νυχτοφύλακες, Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Έβρου.

Οι Προσληφθέντες ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμοι) θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ.1199/Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ.2718/Β/8-10-2012)απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Γραμματείας, Περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ.: 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου Α.Μ.Θ., (υπόψη κας Τσολακίδου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-11-2018 έως και 26-11-2018

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας: Πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Π.Υ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, ΕΟΠΥΥ/Κ.Υ., Μαρούσι Αττικής

4ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, ΕΟΠΥΥ/Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης Αττικής

2ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, ΕΟΠΥΥ/Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Αθήνα Αττικής

1ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, ΕΟΠΥΥ/Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Κέντρου Αθηνών Α’, Αθήνα Αττικής

1ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, ΕΟΠΥΥ/Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Κέντρου Αθηνών Β’, Αθήνα Αττικής

1ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, ΕΟΠΥΥ/Κ.Υ., Δ. Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής

4ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, ΕΟΠΥΥ/Κεντρική Φαρμακαποθήκη/Φαρμακείο Ρέντη, Δ. Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Π.Υ.), Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Συνεχιζόμενης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αποστόλου Παύλου 12, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι Αττικής, (υπόψη κ. κ. Γιατρά Σπυρίδωνα, Ανδρουλάκη Ευγενίας & Σκόνδρα Ιωάννη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-11-2018 έως και 23-11-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Πρόσληψη 48 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

44ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μουσεία, Αθήνα Αττικής

4ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μουσεία, Αθήνα Αττικής.

Η κατανομή του προσωπικού στους επί μέρους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία θα καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ), Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ.κ. Γεωργίας Σεπετή ή Κοσσυφίδη Κων/νου).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-11-2018 έως και 26-11-2018

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου

Πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας (5νθήμερης & 8ωρης απασχόλησης), συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΥΕ Φύλακες-Νυκτοφύλακες, Γ.Ν. Αργολίδας-Ν.Μ. Ναυπλίου, Ναύπλιο Αργολίδας

7ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας, Γ.Ν. Αργολίδας-Ν.Μ. Ναυπλίου, Ναύπλιο Αργολίδας

5ΥΕ Προσωπικό Εστίασης, Γ.Ν. Αργολίδας-Ν.Μ. Ναυπλίου, Ναύπλιο Αργολίδας.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν κατά την πρόσληψη θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ.1199/Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ.2718/Β/8-10-2012)απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ασκληπιού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 211 00, Ναύπλιο Αργολίδας Πελοποννήσου, (υπόψη κ. Γκόφα Αναστασίου).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2018 έως και 03-12-2018

Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου

Πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, (5νθήμερη/8ωρη απασχόληση), Γ.Ν. Καρπενησίου, Καρπενήσι Ευρυτανίας Στ. Ελλάδας

7ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας – Καθαριστές-τριες, (5νθήμερη/5ωρη απασχόληση), Γ.Ν. Καρπενησίου, Καρπενήσι Ευρυτανίας Στ. Ελλάδας

1ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας – Πλύντες-τριες Ρυπαρού Ιματισμού, (5νθήμερη/8ωρη απασχόληση), Γ.Ν. Καρπενησίου, Καρπενήσι Ευρυτανίας Στ. Ελλάδας.

Οι Υποψήφιοι/ες ΥΕ που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1 γ/Γ. Π. οικ35797/4-4-2012 (ΦΕΚ1199/τ. Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ. Β’/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Π. Μπακογιάννη 2, Τ.Κ. 361 00, Καρπενήσι Ευρυτανίας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ. κ. Δήμητρας Καρκάνη ή Σιαξαμπάνη Γεώργιου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-11-2018 έως και 03-12-2018

Πηγή: aftodioikisi